Регионална здравна инспекция 

Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние, екипът на Регионална здравна инспекция - Разград

ИЗПЪЛНЯВАЙКИ формулираните основни принципи в Наредбата за административното обслужване и приетата с Решение № 878/ 29.12.2002г. на Министерски съвет на РБългария Концепция за подобряване на административното обслужване, а именно:

  • Да се отнасяме към всички потребители равнопоставено, честно и любезно;

  • Да общуваме открито и осигуряваме пълна информация;

  • Да се консултираме с всички заинтересовани страни и да насърчаваме непрекъснато усъвършенстване;

  • Да въведем механизми за обратна връзка от клиента и да извличаме поуки от направените коментари;

  • Да насърчаваме достъпа до услуги чрез различни канали;

  • Да работим съвместно за да предоставяме усъвършенствани комплексни услуги;

  • Да създаваме и популяризираме стандарти за обслужване и да публикуваме резултатите от дейността според тези стандарти;

  • Да извършваме, измерваме и публикуваме оценките за удовлетвореността на клиентите.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Мисията на администрацията е да постави във фокуса на действията си гражданина, а не функционирането само за себе си;

Цялостната административна реформа е насочена към отварянето на администрацията към обществото чрез следване принципите на законност, прозрачност, ефективност и ефикасност;

Качественото административно обслужване е водещ принцип в дейността на администрацията

С ЦЕЛ:

Подобряване на обществения достъп до предоставяните административни услуги в Регионална здравна инспекция - Разград;

Повишаване качеството на административното обслужване в Регионална здравна инспекция - Разград;

Изграждане на ефективна и ефикасна организация чрез създаване на ясни и прозрачни процедури и правила;

Осигуряване участието на потребителите на административни услуги посредством механизма на “обратната връзка” – мнения, препоръки, оплаквания и т.н в процеса на разработване и вземане на решения;

ОСЪЗНАВАЙКИ, ЧЕ ВИЕ ОЧАКВАТЕ:

Професионална, отговорна, ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж;

Партньорство и гражданско участие при разработването на достъпни, прозрачни и облекчени процедури и правила в сферата на административното обслужване;

Бърз и ефективен достъп до услуги;

Намаляване на разходите на средства и време, необходими за получаване на административните услуги;

Отношение към Вас като клиенти, а не като към “длъжници”

СЪЗДАДОХМЕ настоящата ,ХАРТА, в която формулирахме и определихме:

Стандартите за административно обслужване в Регионална здравна инспекция

Начинът, по който ВИЕ, потребителите на административни услуги можете да изразите своята неудовлетвореност от предоставяните Ви административни услуги

Възможностите за ВАШЕТО активно участие чрез мнения, препоръки и предложения за усъвършенстване на административното обслужване

Като Директор на Регионална здравна инспекция - гр.Разград

Декларирам
личното си участие и отговорност за изпълнение на тази Харта на клиента.


Д-р Ася Генева


МИСИЯ

Мисията на Регионална здравна инспекция - Разград като административен орган е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси, с което се цели подобряване на здравното състояние на населението от Разградска област в изпълнение на националната здравна стратегия.

Спазването на законността, опазване интересите на държавата, стриктно спазване правата на гражданите - това са основните критерии в работата на служителите на РЗИ-Разград. Освен това техни основни принципи са: да се отнасят към всички потребители на услугите на РЗИ равнопоставено, честно и любезно; да общуват открито с потребителите и да им осигурят пълна информация за видовете услуги и дейностите извършвани в инспекцията

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1.Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.
2.Повишаване качеството и ефективността на работата по административното обслужване на РЗИ - Разград.
3.Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят на РЗИ - Разград, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

1.Облекчаване на дългите процедури;
2.Осигуряване на качество и прозрачност на административния процес;
3.Намаляване размерът на разходите на ресурси, необходими за извършването на административните услуги от РЗИ - Разград;
4.Елиминиране на възможните корупционни практики;
5.Създаване на дружелюбна, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Разград;
6.Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в РЗИ, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД

ВРЪЗКА С НАС

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ РАЗГРАД ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД

Стандартите за административно обслужване са ангажиментите, които ние, служителите в Регионална здравна инспекция - Разград поемаме и се задължаваме да съблюдаваме и изпълняваме в ежедневната си работа с ВАС – настоящи и потенциални потребители на административни услуги.

І.Отнасяме се към всички потребители на административни услуги:

1.Безпристрастно – създаваме условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и потребители, независимо от етническа принадлежност, политически и религиозни убеждения, вероизповедание, произход, социално положение, образование, пол, възраст и т.н.;

2.С уважение и зачитане на Вашите права, законни интереси и личност – защитаваме неприкосновеността и поверителността на предоставената от Вас информация и лични данни;

3.Отзивчиво и любезно – изслушваме с внимание поставените от Вас въпроси и проблеми и се ангажираме в рамките на осъществяваната от Регионална здравна инспекция - Разград дейност да предприемем действия за тяхното разрешаване. Съдействаме за уреждане на административните формалности и следване на съответните административни процедури. Особено внимание обръщаме на потенциално неравностойните обществени групи;

4.Открито и честно – общуваме по начин, целящ да спечели Вашето доверие.

Работното време на Регионална здравна инспекция - Разград е от 8,30 до 17,00 ч. без прекъсване. В рамките на работното време звеното за административно обслужване е отворено за Вас и Вашите въпроси.

В същото:
- се извършва приема на потребителите на административни услуги;
- се предоставя информация от общ характер за извършваните услуги, процедури, административни производства и др.;
- разясняват се изискванията за подаване на заявление;
- предоставят се информационни материали за извършваните административни услуги в Регионална здравна инспекция - Разград;
- предоставят се формуляри /бланки/ на заявленията /молби/ на потребителите на административни услуги в зависимост от вида на услугата;
- оказва се съдействие при попълването на заявленията;
- извършва се проверка относно правилното, пълно и точно попълване на заявленията и комплектоването на заявлението с необходимите за предоставянето на административната услуга документи;
- приема и се регистрира заявлението и приложената към него документация, чрез поставяне на регистрационен индекс (вх. №) и дата на постъпване.

- приема и регистрира устни искания за административни услуги.

Всеки работен ден от 8,30 до 12,00 ч. и от 12,30 до 17,00 ч. е приемното време на експертите в Регионална здравна инспекция - Разград. В посочените часове, без да е необходимо предварително записване/уговорка, можете да се срещнете със съответния експерт/специалист и да поставите Вашите въпроси. За посещения извън приемното време е необходимо предварително да уговорите точния ден и час на срещата, в удобно за Вас и за служителя време.

Приемният ден на Директора на Регионална здравна инспекция - Разград е всяка сряда от 9,00 до 11,00 ч. Записването се извършва на ет.IV, ст.401 от главен специалист в дневника за прием на граждани.

За Ваше улеснение във фоайето на Регионална здравна инспекция е поставено информационно табло, на което са посочени основните видове услуги, предоставяни от администрацията; имената, длъжностите и сферата на дейност на служителите във всяко административно звено, телефони за контакти и др.

Изразяваме готовност да общуваме с Вас по начин, удобен за Вас– по пощата, телефон, факс, лични срещи, e-mail и др. – достатъчно е да го заявите, като и посочите и необходимата информация за осъществяване на обратната връзка с Вас– адрес /пощенски и/или електронен/; телефон, факс и др.

ІІ. Предоставяме точна, ясна, актуална, на разбираем и достъпен език информация, в зависимост от Вашите потребности и изисквания, относно:

1. Извършваните в Регионална здравна инспекция – Разград административни услуги;

2. Документите, които е необходимо да представите в зависимост от исканата административна услуга;

3. Процедурите, реда и условията за предоставяне на услугите, както и сроковете за тяхното извършване;

4. Вашите права като потребители на административни услуги; възможностите за подаване на жалба или оплакване във връзка с качеството на административното обслужване.

В звеното за административно обслужване, както и на електронната страница на Регионална здравна инспекция - Разград, на Ваше разположение са формуляри/бланки на заявления/молби на най-търсените административни услуги. Получаването им е безплатно. Попълването на точния формуляр не е условие за извършване на административната услуга – бланките и примерните образци имат препоръчителен характер и са изготвени за Ваше улеснение и удобство, с указание за минимално необходимите данни, информация и документи, които следва да бъдат попълнени/представени с оглед предоставяне на услугата. Единствено в случаите, когато образецът на молба/заявление/ е нормативно установен, с точно определено съдържание и реквизити, спазването на формата е задължително условие за извършване на услугата. Искането за извършване на административна услуга може да бъде направено устно, в писмена форма или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител на заинтересуваното лице или чрез лицензиран пощенски оператор. В случаите когато заявителят на административна услуга желае да подаде искането устно служител от звеното за “Административно обслужване” изготвя протокол за устно заявена административна услуга, който се подписва от него и от заявителя. Протоколът се регистрира в деловодната система и входящият му номер се предоставя на заявителя. Протоколът за устно заявена административна услуга съдържа информация, съгласно реквизитите на бланката за съответната административна услуга. Предоставени от заявителя документи и материали, за извършване на административна услуга, се описват като приложение в протокола. С искането заявителят изрично посочва начина на получаване на документа (отговора) – лично, под формата на електронен документ, в случай че не противоречи на закона или на посочения от заявителя точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

Необходимата информация можете да получите:
В сградата на Регионална здравна инспекция - Разград -, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. без прекъсване;
На електронната страница на Регионалната здравна инспекция - Разград http://rzi-razgrad.org/
На телефон: 084 611-165

ІІІ. Отговаряме на всяка Ваша молба, жалба, запитване, искане за извършване на административна услуга и др., с посочено от Вас име и адрес за кореспонденция, с ангажираност и съпричастност към поставените от Вас проблеми, извършвайки всичко възможно и необходимо за да удовлетворим и/или съдействаме по направените от Вас искания като:

1.Предоставяме административните услуги, съблюдавайки нормативно установените срокове;

2.Отговаряме на подадените молби, жалби и др. в срок до 60 дни от постъпването им в Регионална здравна инспекция - Разград, освен ако в специален нормативен акт не е предвиден друг срок за тяхното разглеждане и произнасяне;

3.На запитвания от общ характер, касаещи административните процедури и производства, дейността на администрацията и т.н, както и на рутинни експертни запитвания, отговаряме:

- на устни запитвания – веднага, а ако поставеният въпрос изисква проверка, събиране или обобщаване на информация или представлява фактическа или правна сложност – до 3 дни, като предварително Ви уведомяваме за точния срок, в който ще Ви отговорим;

- на писмени запитвания – в срок до 7 дни.

4.В случай, че извършването на услугата, респ. отговора на подадената от Вас молба или жалба изискват представянето на допълнителни документи, в 14 дневен срок от датата на постъпване на Вашето искане ще бъдете уведомени за документите и/или информацията, които е необходимо да представите. Уведомяването се извършва по посочения от Вас начин за обратна връзка, затова не забравяйте да попълните точен адрес /пощенски или електронен/ за кореспонденция и телефон за връзка;

5.Ако административната услуга, респ. отговора на подадената от Вас молба или жалба не могат да бъдат извършени в срок поради фактическа и/или правна сложност; необходимост от допълнителна проверка за установяване и изясняване на факти и обстоятелства, от значение за правилното и законосъобразно решаване на поставения въпрос, Вие писмено ще бъдете уведомени за причините за забавянето и крайният срок, в който ще получите отговор по направеното искане;

6.Уведомяваме Ви за изготвения административен акт в 3 дневен срок от неговото издаване. Уведомяването, в съответствие с Вашите предпочитания се извършва по телефон или чрез изпращане на документа /или нарочно съобщение/ по пощата. Същият може да бъде получен и на място – в звеното за административно обслужване, което се удостоверява с полагането на подпис от получателя под формата на електронен документ, в случай че не противоречи на закона или на посочения от заявителя точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.;

7. Ако разглеждането и решаването на направеното от Вас искане не е от правомощията на Регионална здравна инспекция-Разград, подадената от Вас молба, респ. жалба ще бъде служебно препратена до компетентния административен орган/ведомство, без да е необходимо Вие повторно да подавате същото искане до съответната администрация. В случаите, когато препращане не е възможно да бъде извършено, ще Ви бъде указано какъв е реда и начина за защита на Вашите права и законни интереси и удовлетворяване на направените от Вас искания.

ІV. При извършване на административното обслужване работим:

1.Професионално – при разглеждане на Вашите молби/жалби/искания за извършване на административни услуги, установяваме, изясняваме и преценяваме всички факти и обстоятелства, които са от значение за изготвяне на съответния документ;

2.Компетентно – предлагаме най-правилното и добро за Вас решение;

3.Позитивно – насърчаваме диалога в общуването;

4.Отговорно – спазвайки поетите ангажименти.

V.Насърчаваме Вашето участие в разработваните от нас механизми и процедури за административно обслужване като равноправни участници в административния процес и се ангажираме:

1.Да разгледаме направените от Вас предложения, препоръки и оплаквания;

2.Да ги анализираме;

3.Да предприемем необходимите действия, за да удовлетворим Вашите очаквания и потребности.

VI.Отговаряме на всяка Ваша жалба или сигнал за “лошо администриране” и/или неудовлетвореност от качеството на предоставяните административни услуги

Отчитаме и огласяваме на всяко шестмесечие резултатите от:

1.Нашата дейност в сферата на предоставянето на административни услуги и работата ни за подобряване и облекчаване на административното обслужване;

2.Вашата удовлетвореност от предоставяните административни услуги;

3.Направените от Вас предложения, препоръки, оплаквания и предприетите от нас действия във връзка с тях.

Публикуването на резултатите се извършва:

- На интернет страницата на Регионална здравна инспекция - Разград http://www.rzi-razgrad.org

- В сградата на Регионална здравна инспекция - Разград, ул.Кирил и Методий № 8

- Чрез средствата за масово осведомяване

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС…

- Да ни предоставяте своевременно пълна, точна и актуална информация, вкл. и при промяна на вече посочените от Вас обстоятелства – само по този начин ние можем да Ви осигурим качествено и срочно административно обслужване;

- Да се отнасяте към нас с уважение – взаимното уважение, внимание и търпение ще създаде приятна атмосфера в съвместното ни общуваме – това което Вие искате и към което ние се стремим.

- Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

- Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация.

АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ВИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ…

В случай, че не сте удовлетворени от качеството на административното обслужване и/или от действията респ. бездействията на служители от Регионална здравна инспекция - Разград, можете да подадете жалба или сигнал за лошо администриране.

В тази връзка е необходимо да знаете, че:

1. На разглеждане подлежат само писмени жалби и сигнали с посочен подател. Същите могат да бъдат подадени по пощата или в звеното за административно обслужване в сградата на Регионална здравна инспекция - Разград

2. Разглеждането на жалбата се извършва по нарочна процедура от съответните длъжностни лица.

3. За резултатите от извършената проверка, установените обстоятелства и предприетите действия, подателят на жалбата писмено се уведомява

АКО ИСКАТЕ ДА ДАДЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ, ПРЕПОРЪКА ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ...

Регионална здравна инспекция - Разград е отворена към Вашите предложения и препоръки за подобряване качеството и усъвършенстване на предоставяните административни услуги. Вашето активно отношение и гражданска позиция ни задължават да предприемем необходимите действия за удовлетворяване на Вашите очаквания и нужди и подобряване на съвместното ни общуване.

Приветстваме Вашата ангажираност при съвместната ни работа, като сме готови да се вслушаме в мнение Ви ако:

- Попълните анкета, в която посочите Вашите конкретни предложения и препоръки. Анкетата е на Ваше разположение в звеното за административно обслужване в Регионална здравна инспекция - Разград, както и на нашата електронна страница.

- Представите/изпратите Вашите писмени предложения на адрес: гр. Разград ул.”Кирил и Методий” № 8 п.к 119

Тази ХАРТА не е нормативен акт, но е документ, с който НИЕ, служителите от Регионална здравна инспекция - Разград се задължаваме да изпълним поетите към ВАС ангажименти за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа - ползотворно.

Настоящата ХАРТА е отворена за изменения и допълнения и ще бъде актуализирана периодично в съответствие с Вашите нужди и изисквания.

С уважение:
от екипа на Регионална здравна инспекция – Разград