Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1553. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.

ІI. Правно основание:
Чл.73, ал.1 от Закона за здравето /ДВ бр.74/2004г./
Чл.3 от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ. бр.71 /2006 г.)

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на разрешение за дейност от Директора на РЗИ, на чиято територия се извършват дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации.

Предмет:
Разрешението се издава за следните дейности:
1. Разрушаване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации;
2. Отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации;

Тази процедура не се отнася за:

Разрешение не се изисква при извършване на аварийно-спасителни дейности.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга

Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти
се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения по Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.).

По смисъла на правното основание:
"Азбест" са следните влакнести силикати:
а) азбест актинолит, CAS № 77536-66-4;
б) азбест грунерит (амозит), CAS № 12172-73-5;
в) азбест антофилит, CAS № 77536-67-5;
г) хризотил, CAS № 12001-29-5;
д) крокидолит, CAS № 12001-28-4;
е) азбест тремолит, CAS № 77536-68-6.

"CAS ….." е номерът съгласно химическия регистър на Кемикъл Абстрактс Сървис

"Азбестосъдържащи материали с ниска плътност" са материали, които съдържат азбест и имат плътност, по-ниска от 1 g/cm³.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Разрешението за дейност се издава от Директора на РЗИ-Разград.

Заявител:
Всяко заинтересовано лице, което желае да осъществява дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации на територията на област Разград.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Необходими документи за получаване на разрешение
1. Заявление за издаване на разрешение (свободен текст);
2. План за работата, съдържащ конкретни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите на работното място;
3. Списък на ангажираните работници и служители;
4. Удостоверение за обучение на работниците и служителите.

В плана за работата по т.2 се определят:
1. видът и очакваната продължителност на дейностите;
2. мястото на извършване на дейностите;
3. методите, които се прилагат при дейностите с азбест или азбестосъдържащи материали;
4. личните предпазни средства, които се осигуряват, където е необходимо;
5. характеристиките на използваното оборудване за защита на:
а) работниците и служителите и за отстраняване на замърсяването с азбест;
б) други лица, които се намират на мястото на извършваната работа или са в близост до него;
6. предвидените мероприятия за опазване на околната среда;
7. редът и начинът за доказване липсата на риск от експозиция на азбест на работното място след приключване на дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали.

Забележка:
При разработване на плана за работа се спазва изискването за отстраняване на азбеста и/или азбестосъдържащите материали преди прилагането на техники за разрушаване с изключение на случаите, при които работите по отстраняването предизвикват по-голям риск за работниците и служителите от неотстраняването на азбеста или азбестосъдържащите материали.
Обучението на работниците и служителите се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл.36, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр.124/1997г., изм. ДВ. бр.98 /2010г.).

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението за издаване на разрешение и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ-Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция ОЗ, до  началник отдел ДЗК, който след резолюция предава преписката на отговорния здр. инспектор, извършващ контрол по ЗЗВВХВС.
В тридневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗИ изпраща по служебен път копия на заявлението за издаване на разрешение и придружаващите го документи за становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира обектът за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали.
Регионалната инспекция по околна среда и водите дава становище в 14-дневен срок от датата на получаване на документите. В случай, че в определения срок в РЗИ не постъпи становище, смята се, че Регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува представените документи без забележки.

Действия при несъответствие на документите
Директорът на РЗИ уведомява заявителя относно препоръките на Регионалната здравна инспекция и/или Регионалната инспекция по околната среда и водите за промени в плана за работа. В съответствие с препоръките в срок не по-късно от един месец от уведомяването му заявителят е длъжен да представи коригирания план за работа в съответствие с препоръките.
Разрешението за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали се издава от Директора на РЗИ в срок 5 дни от получаване на положително становище на Регионалната инспекция по околната среда и водите или от получаване на коригирания план за работа, по образец (Приложение №1 към Процедурата)

Разрешението се предава в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
Връчва се от служителите на Звеното за административно обслужване на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно.
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Обществено здраве”.

Отказ за издаване на разрешение за дейност по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби:
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ-Разград прави мотивиран отказ за разрешение и уведомява писмено лицето за това.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на заявителите:
Издаването на разрешение за дейност по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби дава право на заявителя да осъществи посочените дейности.

Срок за валидност на разрешението:
Разрешението за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали се издава от Директора на РЗИ в срок 5 дни от получаване на положително становище от регионалната инспекция по околната среда и водите или от получаване на коригирания план за работа.
Издаденото разрешение важи сама за вида и очакваната продължителност на дейностите, заявени в придружаващите документи към Заявлението.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Разрешението:
След писмена молба от заявителя и резолюция от главния секретар на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в ЗАО или архива на инспекцията с поставяне на печат „Вярно с оригинала”.

Основания и ред за прекратяване действието на Разрешението: 
Издаденото разрешение важи самo за вида и очакваната продължителност на дейностите, заявени в придружаващите документи към Заявлението.

Такси:
1. За издаване на разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали се заплаща такса – в размер на 125 лева (сто двадесет и пет лв.), съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето,( ПМС № 242 от 2007 г., посл. изм. бр. ДВ 16 от 22.02.2011 г.)
2. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ - в размер на 6 лв., съгласно чл.35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето (ДВ бр.83/2007г.)

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли