Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Регионална картотека на медицинската експертиза

Регионалната картотека се помещава на ул. "Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 203

Работно време с клиенти: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

Телефон за контакт: 084 611 133

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (приет с ПМС №83/26.4.2010 г., обн. в ДВ бр. 34/2010 г., изм. ДВ бр. 96/2016 г.) изтеглете

Бланка за удостоверение за заверка на експертно решение изтегли

28.06.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 11 юни 2019 г., имат право да подадат заявление-декларация за ново преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в срок до 11 юли 2019 г.

Заявленията се подават в РКМЕ при Регионална здравна инспекция- Разград, адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ № 8, стая 203.

28.11.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОДАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

При необходимост от помощ за придвижване на инвалидната киличка до първи етаж, моля позвънете на телефон: 084 611 133

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.