Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Орган за контрол от вид А  

Орган за контрол от вид А

Лабораторните услуги, включват:

Сертификат за акредитацияКонтрол на продукти и стоки от значение за здравето на човека и фактори на работната и битова среда-храни, води, козметични продукти, битови химични препарати, физични фактори в работна и битова среда, прах и химични агенти.

Лабораторната дейност се извършва от отдел "Лабораторни изследвания" към дирекция "Обществено здраве" при спазване и поддържане на изискванията на внедрената Система за управление на качeството, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Декларация на директора на Регионална здравна инспекция - Разград за осигуряване на независимостта, безпристрастността и самостоятелността на органа за контрол от вид А изтегли

Декларация на ръководител ОКА при Регионална здравна инспекция - Разград за безпристрастност и независимост на органа за контрол от вид А изтегли

Декларация на ръководството за политиката и целите по качеството изтегли

Декларация за конфиденциалност на орган за контрол от вид А при РЗИ Разград изтегли

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като стана по многостранно споразумение (BAS QR 5) изтегли

Общи условия за извършване на услуги от ОКА изтегли

Процедура за жалби и възражения изтегли

Референции изтегли

Видове услуги

І. Контрол на храни по химични и микробиологични показатели

1. За безопасност

2. За съответствие с технологична документация

ІІ. Контрол на води по химични и микробиологични показатели

1. Питейни води

2. Води от плувни басейни

ІІІ. Контрол на козметични продукти.

ІV. Контрол на физични фактори в работна и битова среда

1. шум

2. микроклимат

3. осветление

V. Контрол на прах и химични агенти

VІ. Смивове и отривки от работни/ контактни повърхности

Структурно звено на РЗИ, провеждащо контрола

Отдел "Лабораторни изследвания" в дирекция „Обществено здраве"

 
лице за контакт:инж. Светлана Дончева
телефон: 084/611 155; 0885 044 905
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Място на подаване на документи и получаване на информация

Приемен офис на отдел "Лабораторни изследвания", стая №409.
лице за контакт: инж. Даниела Бобева .
телефон: 084/611 157.
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8.
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч..

Нормативна уредба:

Контролът се извършва съгласно изискванията на БДС, Наредби, Европейски Регламенти, Директиви и др. нормативни актове

Процедура

Заявление-образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемния офис на ОКА. При необходимост се провежда консултация със съответния експерт отговорен за извършване на контрола, относно: пробовземане, метод за контрол, срок на изпълнение, други изисквания на клиента.

Обслужващият офиса на отдел „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи – пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането. Регистрира я по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за изпитване. Клиентът получава сертификат за контрола от приемния офис срещу подпис.

Срокът за изпълнение на услугите е до 10 работни дни от приемане на заявката.

ЗАЯВЛЕНИЕ зa контрол на вода, храни, козметика и параметри на работната среда изтегли 

Такси

Заплащането на услугите става при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2012г.). В някои случаи - по изключение, се договаря със заявителя това да стане след извършване на услугата.

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ - РАЗГРАД, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ (ПМС №255/17.10.2012 Г., ОБН. ДВ, БР.81/23.10.2012 Г.) В СИЛА ОТ 20.01.2016 г. изтегли

Анкетна карта за удовлетвореността на клиента изтегли