Регионална здравна инспекция 
Начало - За медицинските специалисти - ЛКК в лечебните заведения в област Разград

ЛКК в лечебните заведения в област Разград

Заповедите за ЛК Комисиите се издават от директора на РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.

Лекарски консултативни комисии по "Наредба за медицинската експертиза" актуализирани към 21.10.2019 г.

Лекарски консултативни комисии по "Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания" актуализирани 04.10.2019 г.

WordIconПредложение за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК изтегли

WordIconПредложение за издаване на заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК изтегли

 

14.01.2016 г.

На вниманието на ЛКК

Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. изтегли

Медицински протокол на лекарската консултативна комисия (по чл.24, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ към 2011г.) изтегли