Регионална здравна инспекция 
Начало - Нормативни актове - Тарифи и такси

Тарифи и такси

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.) В сила от 16.10.2007 г. Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г. Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012 г. изтегли

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В сила от 22.02.2011 г. Приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г. Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.

Изтегли

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

Приета с ПМС №325 ДВ. бр.94 от 2015 г.

Изтегли

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

Приета с ПМС № 296 от 04.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 22 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г, изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2016г.

Изтегли