Регионална здравна инспекция 

Наредби

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ бр.68 от 2004г.; последно изм. ДВ бр.66 от 2008г.) изтегли WordIcon

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (обн. ДВ бр.68 от 2010г. изм. ДВ бр.84 от 2013г.) изтегли WordIcon  

Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закритите обществени места и в сградите с обособени работни места (обн. ДВ бр.90 от 2010г.). изтегли WordIcon

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр.7 от 2015 г. изм. ДВ бр.88 от 2016г.) изтегли WordIcon

Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ бр.27 от 2008г., посл. изм. ДВ бр.97 от 2011) изтегли WordIcon

Наредба № 2 за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн.ДВ бр.8 от 2005г.;изм. ДВ бр.69/2010 г.) изтегли WordIcon

Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите  в Република България  и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. (обн. ДВ бр.72 от 2003г.; изм. ДВ бр.65 от 2016г.) изтегли WordIcon

Наредба №2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0-3 г. в детските заведения и детските кухни   (публ. ДВ бр.28 от 19.03.2013 г.) изтегли WordIcon

Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3-7 г. в детските заведения   (публ. ДВ бр.65 от 2011 г.) изтегли WordIcon

Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците   (публ. ДВ бр.63 от 2009 г.) изтегли WordIcon

Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания   (публ. ДВ бр.54 от 2014 г. изм. ДВ бр.31/2017 г.) изтегли WordIcon

Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн. ДВ бр.38 от 2000г.; изм. ДВ бр.83 от 2000г.) изтегли WordIcon

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр.66 от 2014г. изм. ДВ бр.32/2017 г.) изтегли WordIcon

Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр.12 от 2005г.; изм. ДВ бр.14/2011 г.)изтегли WordIcon

Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ бр.88 от 2000г.) изтегли WordIcon

Наредба № 4 за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн. ДВ бр.54 от 2000г.) изтегли WordIcon

Наредба № 1 за мониторинг на водите (обн. ДВ бр.34 от 2011г., посл. изм. ДВ бр.20 от 2016г.) изтегли WordIcon

Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерия (обн. ДВ бр.109 от 2008г., посл. изм. ДВ бр.2 от 2012г.) изтегли WordIcon

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ бр.109 от 2008г., изм ДВ бр.79/2017г.) изтегли WordIcon

Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр.30 от 2001г.; изм. ДВ бр.102 от 2014г.) изтегли WordIcon

Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ (обн. ДВ бр.28 от 2005г.; последно изм. ДВ бр.38 от 2011г.) изтегли WordIcon

Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ бр.53 от 2008г., посл. изм. ДВ бр.5 от 2013г.) изтегли WordIcon

Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн. ДВ бр.37 от 1995г.; изм. ДВ бр.34 от 2002г.) изтегли WordIcon

Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ бр.57 от 2006г.; изм. ДВ бр.106/2013 г.) изтеглиWordIcon

Наредба № 15 за имунизациите в Република България (обн. ДВ бр.45 от 2005г.; последно изм. ДВ бр.38 от 2017 г.) изтегли WordIcon

Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ бр.77 от 1987г.) изтегли WordIcon

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ бр.15 от 2007г.) изтегли WordIcon

Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища), погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ бр.36 от 2011г.) изтегли WordIcon

Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (обн. ДВ бр.62 от 2005, посл. изм. ДВ бр.56 от 2014г.) изтегли WordIcon

Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ бр.63 от 2005г.) изтегли WordIcon

Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ бр.83 от 2010г.; последно изм. ДВ бр.103 от 2016г.) изтегли WordIcon

Наредба № 27 за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн. ДВ бр.70 от 2005г.) изтегли WordIcon

Наредба № 14 за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл.19, пар.4 на регламент (ЕО) № 1223/2009 г. относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ бр.68 от 2014г.) изтегли WordIcon

Наредба № 8 за за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ бр.92 от 2016г.; изм. ДВ бр.93 от 2016г.) изтегли WordIcon

Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ бр.103 от 1995г.) изтегли WordIcon