Регионална здравна инспекция 

Закони

Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004г., последно изм. ДВ. бр.102 от 2018 г.) изтегли WordIcon

Закон за храните (oбн. ДВ. бр.90 от 1999г., последно изм. ДВ. бр.106 от  2018 г.) изтегли WordIcon

Закон за водите (oбн. ДВ. бр.67 от 1999г., последно изм. ДВ. бр.103 от 2018г.) изтегли WordIcon

Закон за чистотата на атмосферния въздух (oбн. ДВ. бр.45 от 1996г., последно изм. ДВ. бр.1 от 2019 г.) изтегли WordIcon

Закон за лечебните заведения(oбн. ДВ. бр.62 от 1999г., последно изм. ДВ. бр.102 от 2018 г.) изтегли WordIcon

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (oбн. ДВ. бр.31 от 2007г., последно изм. ДВ. бр.102 от 2018г.) изтегли WordIcon

Закон за устройство на територията (oбн. ДВ. бр.1 от 2001г., последно изм. ДВ. бр.1 от 2019г.) изтеглиWordIcon

Закон за управление на отпадъците (oбн. ДВ. бр.53 от 2012г., последно изм. ДВ. бр.1 от 2019г.) изтегли WordIcon

Закон за защита от шума в околната среда (oбн. ДВ. бр.74 от 2005г., последно изм. ДВ. бр.12 от 2017г.) изтегли WordIcon

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси(oбн. ДВ. бр.10 от 2000г., последно изм. ДВ. бр.98 от 2018г.) изтегли WordIcon

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (oбн. ДВ. бр.124 от 1997г., последно изм. ДВ. бр.97 от 2017г.) изтегли WordIcon