Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Регионална картотека на медицинската експертиза

Регионалната картотека се помещава на ул. "Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 203

Работно време с клиенти: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

Телефон за контакт: 084 611 133

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (приет с ПМС №83/26.4.2010 г., обн. в ДВ бр. 34/2010 г., изм. ДВ бр. 96/2016 г.) изтеглете

Бланка за удостоверение за заверка на експертно решение изтегли

28.11.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОДАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

При необходимост от помощ за придвижване на инвалидната киличка до първи етаж, моля позвънете на телефон: 084 611 133

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.