Регионална здравна инспекция 

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

В кабинета се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на РБългария на лица, които не са избрали личен лекар или не са здравно осигурени.

ТЕКУЩИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Всички деца до 2-годишна възраст подлежат на задължителни имунизации и реимунизации против туберкулоза (БЦЖ ваксина), вирусен хепатит В (Engerix), полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип В (комбинирана петкомпонентна ваксина), пневмококи (Synflorix) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 2006 година подлежат на втора реимунизация с комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларна) и полиомиелит (инактивирана) – Tetraxim.
Родените през 2005 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2001 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2000 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 1995 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 1987 г., 1977 г., 1967 г., 1957 г., 1947 г. и 1937 г. подлежат на реимунизация против тетанус и дифтерия (ТД ваксина).

Според действащата нормативна уредба в страната имунизациите и реимунизациите са задължителни Наредба №15 на МЗ за имунизациите в Република България, ДВ. бр.45 от 2005 г.)

Срещу заплащане се извършват препоръчителни имунизации срещу:

вирусен хепатит В - на контактни на заболели от хепатит В; контактни на носители на Австралийски антиген; заминаващи за страни, където се изисква имунизацията; деца, родени преди 01.09.1991г.;медицински и обслужващ персонал в лечебни и здравни заведения

вирусен хепатит А - на лица над 2-годишна възраст; лица с хронични чернодробни заболявания; работещите в службите по чистотата; заминаващи за страни с висока заболяемост от хепатит А и лоши санитарно-хигиенни условия

морбили, паротит, рубеола - на лица, родени преди 1991г. и на заминаващи за чужбина

хемофилус инфлуенце тип В - на лица до 5-годишна възраст, родени преди 2010г.; лица със сърповидноклетъчна анемия; лица с оперативно отстранен далак

грип - лица, навършили 65 години; лица с хронични сърдечно-съдови, белодробни, бъбречни, метаболитни заболявания /вкл.захарен диабет/

пневмококови инфекции - на лица над 2-годишна възраст с хронични сърдечно-съдови, белодробни, обменни заболявания, особено диабет; лица с понижена имунна реактивност/болест на Ходжкин, лимфом, левкемия, органна трансплантация, хронична бъбречна недостатъчност/

менингококови инфекции - на заминаващи за ендемични райони и за страни, където се изисква имунизацията; на лица с имунодефицитни състояния

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: д-р Й. Николова, д-р Р. Кирякова
ТЕЛЕФОН: 084/611156,611147,611143