Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 661 385
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

16.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 09.01.- 13.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

09.01.2017

Отчет на извършените дейности за периода 02.01.- 06.01.2017 г.

Изтегли целия текст от тук

04.01.2017

Картинка на кампанията за радон

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Заедно можем да спасим живота от радон - индуциран рак на белия дроб

Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове, той няма цвят, нито мирис. Облъчването на човека става предимно в жилища.

Изтегли целия текст от тук

РЗИ – Разград участва в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население”. В изпълнение на работната програма през 2015 г. РЗИ - Разград извърши проучване, относно нивата на радон във всички детски градини в област Разград. Резултатите бяха оповестени. През 2015 г. и 2016 г. се проведе проучване за концентрациите на радон и в жилищните сгради. На два етапа бяха раздадени по 101 детектора в жилища на територията на област Разград. След едногодишен период за проследяване на нивата на радон, детекторите бяха изпратени в НЦРРЗ- София. Предстои резултатите да бъдат отчетени.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

27.12.2016

Отчет на извършените дейности за периода 19.12.- 23.12.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

20.12.2016

Отчет на извършените дейности за периода 12.12.- 16.12.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

13.12.2016

Д О К Л А Д ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РАЗГРАД 2016 ГОДИНА

Доклад изтеглете от тук

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ШУМОВИ НИВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ГРАД РАЗГРАД ЗА 2012-2016 ГОДИНА /НАРЕДБА №6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г./ изтеглете от тук

13.12.2016

Отчет на извършените дейности за периода 05.12.- 09.12.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

09.12.2016

Приключи кампанията по силанизиране на зъбките на децата на възраст от 5 до 8 години в Разградска област

Картинка на кампанията

От 12.09.2016 г. до 20.11.2016 г. беше проведена поредна кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в изпълнение на дейностите през 2016 г. по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015 -2020 г.

В девет амбулатории по дентална медицина в Разградска област през периода 12.09.2016 г. - 20.11.2016 г. бяха силанизирани 1090 зъбки на 336 деца от 5 до 8 години.

Дейностите по поставяне на силантите бяха изпълнени от девет лекари по дентална медицина от Областта:
- за район Разград – д-р Т. Ангелова – регионален координатор по Програмата, д-р М. Енчева, д-р Насалевска и д-р Кузманова;
- за район Исперих – д-р Й. Йовчева, д-р Ст. Александрова и д-р А. Адемов;
- за район Кубрат – д-р Д. Мичева и д-р И. Митева.

През 2017 г. дейностите по НППОЗД ще бъдат насочени към:
- здравното обучение, възпитание и мотивация на децата за опазване на оралното здраве;
- повишаване информираността на населението за необходимостта от профилактиката на оралните заболявания;
- намаляване на зъбния кариес, чрез поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години.

Специалистите напомнят, че манипулацията е безплатна за родителите, безболезнена за децата и отнема само няколко минути.

Запазете здравата и красива усмивка на Вашите деца!

Информация за силанизирането изтегли от тук

07.12.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Уведомявам Ви, че считано от 01.01.2017 се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3 - суицидно действие“, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие“ и „Съобщение за суицидно действие“.

Картата се попълва от всички медицински лица регистрирали суицидни действия и се изпраща в РЗИ гр. Разград не по – късно от 10 дни от предходния месец.

Картата може да изтеглите от меню Медицински дейности/За медицинските специалисти

05.12.2016

Отчет на извършените дейности за периода 28.11.- 02.12.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

01.12.2016

ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СПИН В БЪЛГАРИЯ

Картинка на кампанията

ЗАПАЗВА СЕ ТЕНДЕНЦИЯТА ХИВ ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПРЕДИМНО ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ

Тази година са открити нови 193 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 263 900 лица

88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са се инфектирали по сексуален път. Това сочат данни на Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2016 г. От началото на тази година са открити нови 193 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 2 460 лица.

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. Според пътя на инфектиране 39% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 49% – при хомосексуален контакт, а 12% – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че процентът на новорегистрираните ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици се запазва на ниско ниво. 34% са новорегистрираните ХИВ серопозитивни сред младите хора между 20-29 години, а най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 19 години, а най-старият на 64 години.

Изтегли информацията от тук

01.12.2016

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2016 година

Изтеглете от тук

28.11.2016

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че:

- с Наредба № 7 от 03.11.2016 г., обн. ДВ бр. 90 от 15.11.2016 г., е утвърден нов медицински стандарт „Педиатрия“;
- с Наредба № 9 от 04.11.2016 г., обн. ДВ бр. 94 от 25.11.2016 г., е утвърден нов медицински стандарт „Ортопедия и травматология“;
- с Наредба № 10 от 04.11.2016 г., обн. ДВ бр. 94 от 25.11.2016 г., е утвърден нов медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“;
- с Наредба № 6 от 03.11.2016 г., обн. ДВ бр. 93 от 23.11.2016 г., е утвърден нов медицински стандарт „Ревматология“.

Моля да приведете дейността си в съответствие с изискванията на новите медицински стандарти.

28.11.2016

1 декември 2016 г. – Световен ден за борба със СПИН

Картинка на кампанията

„Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“

Световният ден за борба със СПИН е началото на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието, информираността на хората, относно ХИВ- инфекцията, както и ден за съпричастност към засегнатите от болестта.

Мотото на кампанията тази година е „Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“ („Hands - up for HIV prevention“). Кампанията ще бъде фокусирана върху превенцията на ХИВ, употребата на презервативи, превенция на предаването на ХИВ, изследване, антиретровирусно лечение и вирусна супресия. Насочена е към преодоляване на бариерите, които пречат на подрастващите момичета и момчета, групите в най-висок риск от населението и хората живеещи с ХИВ за достъпа и използването на тези услуги.

По повод 1 декември, Световният ден за борба със СПИН, РЗИ- Разград ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания със следните дейности: изтегли

28.11.2016

Отчет на извършените дейности за периода 21.11.- 25.11.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

24.11.2016

Завишени концентрации на сероводород в атмосферния въздух

Картинка на кампанията

Eкспертно становище на доц. д-р Т. Антова, дм, началник на отдел “Околна среда и здравен риск” в Национален център по обществено здраве и анализи - София, относно оценка на здравния риск за населението на гр. Разград, във връзка с установени превишавания на нормите за сероводород в атмосферния въздух.

Изтегли от тук

Информация за сероводород (източници, експозиция, здравни ефекти) изтегли

21.11.2016

Отчет на извършените дейности за периода 14.11.- 18.11.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

21.11.2016

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТ

18 – 25 ноември 2016 г.

Картинка на кампанията

Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит се отбелязва за четвърта поредна година в Европа и в България. Инициативата цели да помогне на повече хора да узнаят своя ХИВ и хепатитен статус. Седмицата напомня, че периодичните изследвания за ХИВ и хепатит са единственият сигурен начин за елиминиране на късната диагностика на заболяванията, а по този начин могат да гарантират и по-ранно започване на лечение.

Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит В и С ще могат да си направят всички желаещи от 18 до 25 ноември 2016 г.  в  Регионална здравна инспекция – Разград, отдел Медицински изследвания, III етаж, ст. 301,  ул. „Кирил и Методий“ №8,  всеки делничен ден от 8,30 ч.  до 15, 30 ч.

Мобилен кабинет на РЗИ - Разград ще бъде разположен  в хипермаркет Кауфланд, на 22.11.2016 г. от 9,30 до 13,00 часа за предоставяне на услуги по доброволно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бързи тестове. Изследванията за ХИВ/СПИН се провеждат с капка кръв от пръста, при спазване принципите за индивидуалност и стерилност, а резултатите се отчитат до 15 минути след пробовземането.

16.11.2016

17 НОЕМВРИ 2016 г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Картинка на кампанията

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Инициативата възниква през 1977 г. и принадлежи на Американската общност за борба с рака.

На този ден Министерството на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции призовават всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му, като пасивни пушачи.

По данни на „Национално проучване на факторите на риска за здравето“, проведено от НЦОЗА през 2013-2014 г., 37, 4 % от населението на страната на възраст над 20 г. са активни пушачи. Тютюнопушенето е вредно, както при активни, така и при пасивни пушачи. Употребата на тютюневи изделия води до сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

Дейности, които планира РЗИ-Разград, изтегли от тук

14.11.2016

Отчет на извършените дейности за периода 07.11.- 11.11.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

10.11.2016

От 10 ноември 2016 г. стартира НАЦИОНАЛНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” обявен от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 ноември 2016 г. и продължава до 1 юни 2017 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 ноември 2016 г. – 5 декември 2016 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 22 декември 2016 г. – 2 май 2017 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2017 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2017 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Регламент на конкурса изтегли

Формуляр за участие в конкурса изтегли

Формуляр за отчет на дейности в конкурса изтегли

09.11.2016

Завишени концентрации на сероводород в атмосферния въздух

Картинка на кампанията

По повод регистрирани превишения на показателя сероводород в атмосферния въздух в РЗИ са получени протоколи от Регионална лаборатория – Плевен от проведеното изследване през периода от 25 до 28 октомври с Мобилна автоматична станция, разположена в кв. „Лудогорие“. Резултатите показват превишение на нормите за пределно допустими концентрации на финни прахови частици и сероводород.

По отношение на показателя сероводород РЗИ информира: нормата за сероводород е максимална средночасова, съгласно Наредба № 14, при норма 5 микрограма на кубичен метър на час са отчетени превишения за периода 17-24 часа на 26.10.2016 г., като най–високата измерена доза е 46 мкгкуб.

Установено е, че концентрациите на сероводород, които предизвикват обонятелен дискомфорд са много по-ниски от тези, които представляват здравен риск. Най-ниското ниво при което се появява неблагоприятен ефект върху организма, а именно дразнене на очите е 15-30 мг на куб. метър. По сериозни увреждание на очите се наблюдават при 70-140 мг на куб. метър. При много високи концентрации – над 400 мг на куб. метър сероводородът може да увреди белия дроб. РЗИ – Разград е информирало всички лечебни заведения на територията на гр. Разград при пациенти със симптоми, дължащи се на последствия от контакт с повишени концентрации на сероводород, спешно да бъде уведомена за предприемане на действия.

07.11.2016

Отчет на извършените дейности за периода 31.10.- 04.11.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

04.11.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 10.11.2016 г. (четвъртък)от 11.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: стая 203 - II етаж

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

31.10.2016

Отчет на извършените дейности за периода 24.10.- 28.10.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

27.10.2016

Съобщение във връзка със зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи

Във връзка със зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването предприеха съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

Изтегли целия текст от тук

Примерен образец на медицинска бележка. изтегли

24.10.2016

Отчет на извършените дейности за периода 17.10.- 21.10.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

20.10.2016

ДОКЛАД за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през III - то тримесечие на 2016 г. в област Разград

Изтегли целия текст от тук

19.10.2016

Информационни материали на СЗО за сезонния грип

Картинка на кампанията

Противогрипната ваксина е най-ефективното профилактично средство срещу сезонния грип.

Брошура изтегли от тук

Плакати изтегли от тук
19.10.2016

Картинка на кампанията

20. ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

Остеопорозата е увреждане на скелета, характеризиращо се с намалена костна маса и оттук повишен риск от счупвания при незначителни травми, дори спонтанно.

Изтегли целия текст от тук

17.10.2016

Отчет на извършените дейности за периода 10.10.- 14.10.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.10.2016

На вниманието на практикуващите лекари от област Разград.

Семинар на тема "Интегриран подход за справедливо правосъдие”

В изпълнение на проект „Правосъдие приятел на детето - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие”, финансиран от Европейската комисия съгласно договор № JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465, Сдружение „Институт по социални дейности и практики” стартира провеждането на обучения на тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие”.

Проектът се изпълнява в партньорство с Министерство на правосъдието. Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за Социално подпомагане.

Семинарът ще се проведе на 24.10.2016 г. в хотел „Лес”, Градски парк, гр.Разград.

Обучението е насоченo към повишаване на компетенциите на работещите в цялата система, гарантираща правата на пострадалите от престъпления уязвими жертви - правосъдие, полиция, социална закрила и услуги, здравеопазване и общини, както и подобряване на взаимодействието и координацията на регионално и местно ниво при гарантиране на правата и защитата на пострадалите от престъпления деца и възрастни.<

Очаква се участниците в семинара да обогатят познанията си за принципите на адаптираното към потребностите на децата и уязвимите жертви правосъдие, което е съобразено с изисквания на Директива 2012/29/ЕС за минимални стандарти за защита на жертвите на престъпления, както и за модела на интегрирания подход, гарантиращ по-добро взаимодействие и защита на жертвите, за мястото и ролята на индивидуалната оценка на пострадалия, за професионалната етика при работа с жертвите на престъпления.

Потвърждение за участието следва да изпратите в срок до 17:30 часа на 14.10.2016 г. на електронен адрес: rzi_razgrad@mbox.contact.bg с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и тел. за връзка.
При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с д-р Янка Николова, директор на дирекция "Медицински дейности" при РЗИ Разград, тел. 084 611 138.

Изтегли програмата на семинара от тук

10.10.2016

Отчет на извършените дейности за периода 03.10.- 07.10.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

06.10.2016

Безплатен скрининг за онкологични заболявания

Картинка на кампанията

Безплатни скринингови прегледи и изследвания за три вида онкологични заболявания организира Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 г.-2020 г. на база пилотния модел от проект „Спри и се прегледай“ през 2013 г. и 2014 г.

В скрининга са включени 65 лица от област Разград, избрани от здравното министерство на случаен принцип:
За скринингов преглед и изследване на дебелото и право черво- 30 лица;
За скринингов преглед и изследване на млечната жлеза - 30 жени;
За скринингов преглед и изследване на маточната шийка – 5 жени.

Във връзка с провеждане на скрининга през 2016 г., Регионална здравна инспекция – Разград, сключи договори с две лечебни заведения на територията на Разградска област, както следва:

1. „ДКЦ I- Разград “ЕООД, гр. Разград, ул.“ Васил Левски“ № 1 ще извършва скрининг за рак на млечната жлеза.
Телефони за контакти: 084/66 06 77; 0888795175.

2. Медицински център „Д-р Велкови" ООД, гр. Разград ще извършва скрининг на онкологични заболявания по следните локализации:
Рак на маточната шийка;
Рак на дебелото черво и ректума.
Телефони за контакти: 084/66 04 02; 0889084237

Поканите за безплатни скринингови прегледи на всички 65 лица са изпратени на адресите.

Срокът за явяване на прегледите е до 30 ноември 2016 г.

ВАЖНО! Прегледите се осъществяват след предварително записан час и задължително представяне на поканата, която съдържа специален идентификационен код.

При необходимост от допълнителна информация потърсете съдействие от служител в Регионална здравна инспекция (РЗИ)- Разград на телефони 084/ 611 149 ; 084 611 151, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 ч.

Изтегли текста от тук

05.10.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 20.10.2016 г. (четвъртък)от 11.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Кoнферентна зала

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

03.10.2016

Отчет на извършените дейности за периода 26.09.- 30.09.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

03.10.2016

Стартира поредния етап от Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Картинка на кампанията

От 12.09.2016 г. до 20.11.2016 г. в Разградска област започва кампания по поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години. Предназначението на силантите е да предпазят зъбките на децата в първите години след пробива, когато са недостатъчно устойчиви на влиянието на храната и бактериите, а децата все още не могат да се справят добре с четката и пастата.

Изтегли целия текст от тук

29.09.2016

Д О К Л А Д ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГР. РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Изтегли от тук

19.09.2016

Отчет на извършените дейности за периода 12.09.- 17.09.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

12.09.2016

Отчет на извършените дейности за периода 07.09.- 10.09.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

07.09.2016

Отчет на извършените дейности за периода 29.08.- 02.09.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

07.09.2016

На вниманието на общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина

Във връзка с чл. 18 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомявам, че Медицински университет – Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е от 07.09.2016 г. до 16.09.2016 г.

Информация, относно необходимите документи може да получите на интернет страницата на Медицински университет – Варна.

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

29.08.2016

Отчет на извършените дейности за периода 22.08.- 26.08.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

25.08.2016

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2015 година

Изтеглете от тук

22.08.2016

Отчет на извършените дейности за периода 15.08.- 19.08.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

15.08.2016

Отчет на извършените дейности за периода 08.08.- 12.08.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

08.08.2016

Отчет на извършените дейности за периода 01.08.- 05.08.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

05.08.2016

Лятна АНТИСПИН кампания

РЗИ – Разград информира, че по време на лятната АНТИСПИН кампания,
Д НЗБ и микробиологична лаборатория към дирекцията на РЗИ – Разград ще извършва безплатно, анонимно и доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН за желаещи граждани,
всеки ден от 16.08 до 15.09.2016 г., от 09 ч. до 15 ч.

На 15.08.2016 г., дейностите по кампанията ще бъдат представени на терен – хипермаркет Кауфланд, гр. Разград.

05.08.2016

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ на 2016 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтегли целия текст от тук

02.08.2016

Отчет на извършените дейности за периода 25.07.- 29.07.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

27.07.2016

Картинка на кампанията

Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август в повече от 170 страни за насърчаване на кърменето и подобряване на здравето на бебетата по света.

Тази година мотото на кампанията е „Кърменето – ключ към устойчиво развитие!” Основна цел е повече родители да научат за възможностите и ползите от кърменето, имащи отражение върху здравето на техните деца в дългосрочен план.

По повод Световната седмица на кърменето РЗИ- Разград, съвместно с училище “Родители“ – Русе организира отворена дискусия за кърменето, която ще се състои на 03.08.2016 г. от 10 часа в градинката пред Художествената галерия – Разград.

Изтеглете обява

Кърмата е естествената, най-подходяща, най-пълноценна и най-лесно усвоима храна, нагодена по безупречен начин oт природата към потребностите на бебето. Препоръки на СЗО за кърменето:

Изтеглете от тук

25.07.2016

Отчет на извършените дейности за периода 18.07.- 22.07.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

18.07.2016

Дейност по спазването на разпоредбите за ограничаване на тютюнопушенето

Информация за извършената дейност от РЗИ-Разград през първо полугодие 2016 г. по прилагане на чл. 56 и 56 а от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето изтеглете

18.07.2016

Отчет на извършените дейности за периода 11.07.- 15.07.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

15.07.2016

Информация за водите за къпане през сезон 2016 г.

Изтеглете целия текстот тук

14.07.2016

Епидемиологична информация

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ на заболяемостта от сексуално предавани инфекции за Разградска област за периода 01.01. – 30.06.2016 г.изтеглете

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2016 - 2020 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през II - ро тримесечие на 2016 г. в област Разград изтеглете

12.07.2016

На вниманието на гражданите и пътуващите до региони с местно предаване на вируса Зика

Актуална информация за гражданите на Европейския съюз и пътуващите до региони с местно предаване на вируса Зика с последните препоръки за предпазване на бременните изтеглете

11.07.2016

Отчет на извършените дейности за периода 04.07.- 08.07.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

07.07.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 05.07.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Силистра за установена липса на 10 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (жълти),
серия А от № 0927581 до № 0927590 включително са невалидни

04.07.2016

Отчет на извършените дейности за периода 27.06.- 01.07.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

27.06.2016

Отчет на извършените дейности за периода 20.06.- 24.06.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

24.06.2016

26 ЮНИ Е МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

Картинка на кампанията

Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резолюция 42/112 и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. Тази година кампанията е насочена към идеята за вслушване в децата и насърчаване на техните възможности под надслов „Първо се вслушай/ Да чуем децата и младежите е първата стъпка да пораснат здрави и защитени ”.

„Първо се вслушай“ е инициатива за увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотични вещества, която се основава на науката и по този начин е ефективна инвестиция за благосъстоянието на децата и младежите, техните семейства и социалната им среда. Докато децата напредват през своето юношество, те се развиват, изследват и имат възможност да реализират своя уникален потенциал. През този период те са и много уязвими към девиантно/нездраво/ поведение, включително употреба на наркотични вещества, цигари и алкохол. За да се предпазят от тази опасност подрастващите трябва да бадат изслушвани с топлина и загриженост, да се насърчават уменията им и да им се предоставят възможности за развитие.

РЗИ-Разград съвместно с Общински съвет по наркотични вещества Разград, провеждат превантивно-информационна кампания в три гимназии в град Разград на 24. юни. Ще бъдат раздадени здравно-образователни материалли и ще се проведе симулативна игра с алкоочила, които имитират 1,2 промила алкохол в кръвта. Целта на симулацията е участниците да преценят колко различни са реакциите им при употреба на алкохол.

20.06.2016

Отчет на извършените дейности за периода 13.06.- 17.06.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

13.06.2016

Отчет на извършените дейности за периода 06.06.- 10.06.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

06.06.2016

Отчет на извършените дейности за периода 30.05.- 02.06.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

03.06.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 02.06.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ гр. Силистра за установена липса на 55 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 120052921 до № 1200522950
и серия А от № 120052985 до № 120053009 включително са невалидни

30.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 25.05.- 27.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

27.05.2016

31 май - Световен ден без тютюнев дим

Картинка на кампанията

За 2016 г. темата на Световния ден без тютюнев дим, определена от Световната здравна организация е: „Стандартизираните опаковки - нека бъдем готови за тях“. По този начин СЗО призовава страните да се подготвят за стандартизирана опаковка (plain packaging) на тютюневите изделия (повече изтегли от тук)

РЗИ Разград организира информационно-скринингова кампания включваща:

- Организиране и провеждане на здравно-образователни дейности сред ученически колективи в областта с безплатно измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Самуил, ПГТС „Хр. Смирненски“ гр. Разград, ОУ „Н. Икономов“ гр. Разград, ОУ „Ив. С. Тургенев“ гр. Разград, ПГХТБТ „Мария Кюри“ гр. Разград.

- На 31.05.2016 г.от 11.00 до 16.00 ч. в градинката пред Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ ще се проведе информационно – скринингова кампания за граждани, съвместно с партньори – Общински съвет по наркотични вещества Разград, Превантивно – информационен център по наркотични вещества, Младежки съвет по наркотични вещества - с обучени представители от гимназии в гр. Разград, отдел „Здравеопазване“ към Община Разград, ЦАСД – гр. Разград. Ученици от МСНВ ще проведат Флаш моб и ще предлагат на желаещи да се снимат в голяма рамка за снимка с превантивно послание „Животът обича непушачите“, както и други интересни инициативи.

  • Измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи чрез апарат Smoker Lyzer;
  • Измерване на дихателен обем;
  • Изследване степента на никотинова зависимост, чрез Тест на Фагестрьом;
  • Разпространение на здравно – информационни материали.

25.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 16.05.- 20.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

16.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 09.05.- 14.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

12.05.2016

Картинка на кампанията

НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

15 май 2016 г.

Международeн ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Всяка година в третата неделя на месец май се отбелязва Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. За първи път се чества през 1983 година в Сан Франциско и Ню Йорк с възпоменание за починалите, в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН. Това не е само ден за почит, а повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН, да се подобри инфомираността и чувствителността към този проблем, да се повиши обществената толерантност и намали свързаната с ХИВ/СПИН стигма и дискриминация. В България Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва от 1992 година.

Тази година Денят за съпричастност ще премине под мотото „Ангажираност, образование, сила”. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от над 1 200 организации в 115 страни участват в най-голямото и най-старо събитие, свързано с проблема ХИВ/СПИН.

Глобалната програма на ООН за ХИВ/СПИН отчита, че от началото на пандемията около 78 милиона души са инфектирани с ХИВ, като 39 милиона от тях са починали от заболявания свързани със СПИН. Заболяването продължава да опустошава човешките общности навсякъде по света, и 15 май – денят за съпричастност е начин хората да предприемат публично действие, като покажат скръбта за своите близки, починали от СПИН и поискат ангажираност на местно и национално ниво в борбата срещу пандемията.

Благодарение на усилията на правителствата и неправителствени организации днес много хора живеещи с ХИВ, имат достъп до животоспасяващата антиретровирусна терапия, други здравни и социални услуги.

По повод 15 май 2016 година, Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, РЗИ –Разград ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания със следните дейности:

Прочетете повече тук

12.05.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №18/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №17/2016

Изтегли целия текст от тук

10.05.2016

Картинка на кампанията

10. май - Световен ден, посветен на инициативата на СЗО
„Движението, това е здраве”

10. май е Световен ден за движение за здраве. Датата се отбелязва от 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите фактори за здравето - тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

"Движението по въздействието си може да замени всяко лекарство, но всички лекарства в света не са в състояние да заменят движението" е казал още през XVIII век известният френски лекар Франсоа Тисо.

Изтеглете целия текст от тук

09.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 03.05.- 05.05.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

09.05.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 19.05.2016(четвъртък) от 11.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Бистро "СТОП МОЦАРЕЛА"

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

03.05.2016

Отчет на извършените дейности за периода 25.04.- 28.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

26.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №15/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №16/2016

Изтегли целия текст от тук

26.04.2016

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 АПРИЛ 2016

Картинка на кампанията

Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението.

Тази седмица ще бъде чествана и от останалите региони на СЗО и в глобален план като Световна Имунизационна Седмица под наслов „Да запълним имунизационната празнина“.

Европейската имунизационна седмица 2016 ще е с насоченост към постигнатия прогрес по отношение елиминацията на морбили и рубеола, както и на оставащата празнина между защитените и уязвимите от ваксинопредотвратими заболявания хора.

Прочетете повече тук

"Да поговорим за предпазване от болести. Как да повишим броя на детските имунизации"-Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори изтегли

25.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 18.04.- 22.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

25.04.2016

Малария

По данни на Световната здравна организация (СЗО), маларията е една от най-разпространените заразни болести в световен мащаб. Тя представлява сериозен здравен проблем в над 100 страни, територията на които се населява от около 2.4 милиарда души. (това представлява 40% от населението на земята).

След ликвидацията на маларията в почти всички страни от Европейския регион на СЗО, в края на 20 - ти век започва нов подем на тази паразитоза.

Възстановена е местната трансмисия и избухването на епидемии в редица страни на Централна Азия, Кавказ и в съседна Турция.

Засиленият мигрантски поток от държави с разпространена малария към страните от Европейския съюз, вкл. и България през последните години създава риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването. В България през 2015 г. са регистрирани 20 внесени случая на малария, от които 11 при български граждани и 9 при чужденци, от които 8 бежанци. В световен мащаб, по данни на СЗО през 2015 г. са регистрирани общо 214 милиона случаи на малария и 438 000 смъртни случаи, предимно при деца от Африка.

За възстановяване на местната малария в страната допринасят недостатъчната насоченост на медицинските специалисти към тази паразитна болест, усилената миграция на населението, ограничената информация на българските граждани, които заминават или се завръщат от ендемични за малария страни.

С настъпването на потенциалния малариен сезон в България – от април до октомври, нараства рискът за заразяване на специфичните преносители – комарите от род Anopheles и появата на местни случаи на малария.

Информация за заболяването и препоръки за пътуващите изтеглете

Таблица, съдържаща информация от СЗО за страните с разпространена местна малария, класификация на риска от малария, вид на превантивните мерки и препоръки за химиопрофилактика. изтеглете

18.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 11.04.- 15.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №14/2016

Изтегли целия текст от тук

14.04.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 21.04.2016(четвъртък) от 10.00 ч.

лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Бистро "СТОП МОЦАРЕЛА"

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

Картинка бордер

14.04.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Относно: предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с
изх. № 16-21-186 от 08.04.2016 г., Ви уведомявам следното:

В Министерство на здравеопазването е постъпило писмо от Българо-американска комисия „Фулблайт“, свързано със затруднения при предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени български документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.

След проведена експертна консултация с дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването изразява следното становище:

- ще се инициира подготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г., като в рецептурната бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване;

- до приемане на промените и с цел разрешаване на възникналия конкретен казус, на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето от рецептурната бланка, определено за ЕГН и ЕНЧ се вписва номер на редовния документ за задгранично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета са по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, могат да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчета следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП).

При приемането на изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. ще бъдете своевременно уведомени.

12.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 04.04.- 08.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

07.04.2016

Картинка на кампанията

7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Датата е избрана от Световната здравна организация през 1948 г. В България от 1964 година се отбелязва като Ден на здравния работник, а от 2006 е преименуван на професионален празник на работещите в здравеопазването. Всяка година мотото на Световен ден на здравето е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация.

През 2016 годинa темата на Световния ден е свързана с превенцията и лечението на диабета.

Изтегли целия текст от тук

05.04.2016

Отчет на извършените дейности за периода 28.03.- 01.04.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

04.04.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №13/2016

Изтегли целия текст от тук

29.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №12/2016

Изтегли целия текст от тук

29.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 21.03.- 25.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

22.03.2016

Картинка на кампанията

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва от 1996 г. с решение на Световната здравна организация. На този ден през 1882 г. немският микробиолог Роберт Кох обявява, че е изолирал бацила на туберкулозата. Тазгодишният надслов на кампанията е „Обединени в борбата срещу туберкулозата“. Призива на СЗО е насочен към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за обединяване на усилията за полагане на край на епидемията от туберкулоза.

В кампанията на МЗ „Дни на Отворени врати” за безплатни прегледи по туберкулоза участва и МБАЛ „Св. Ив. Рилски- Разград“АД, като прегледите ще се извършват през периода 21-25 март 2016 г. от специалисти на отделение по пневмология и фтизиатрия.

Прочетете повече от тук

Плакат изтеглете

Брошура изтеглете

Видеоклип - гледайте тук

22.03.2016

УЧИЛИЩЕ "РОДИТЕЛИ" РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 24.03.2016 г. (четвъртък)
от 10.00 часа
лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Кабинет 305 - III етаж

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

21.03.2016

Картинка на кампанията

22 МАРТ 2016 - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА
“ПО-ЧИСТА ВОДА, ПО-ДОБРА РАБОТА”

Световният ден на водата 22 март, се отбелязва официално от 1993 г. Инициативата се поражда на конференция за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От тогава всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите на водата, поема инициативата да промотира и координира международни дейности за Световния ден на водата.

Кампанията през 2016 година по повод Световния ден на водата ще премине под мотото „По-чиста вода, по-добра работа”. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.

За качеството на питейната вода в Разградска област може да прочетете тук

21.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №11/2016

Изтегли целия текст от тук

21.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 14.03.- 18.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

18.03.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 15.03.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-Софийска област за установена липса на 60 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
серия А от № 101766671 до № 101766700
и серия А от № 111774021 до № 111774050 включително са невалидни

17.03.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Методическо указание за организация на работа при провеждане на скрининг с флуорограф на територията на Република България.

Методическо указание за организацията на работа с бързи методи на диагностика на туберкулозата на територията на Република България.

Изтеглете указанията от тук

15.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №10/2016

Изтегли целия текст от тук

14.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 07.03.- 12.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.03.2016

Световен месец за борба с рака на дебелото черво
„Попитай ме защо съм в синьо“

Картинка на кампанията

По повод Световния месец за борба с рака на дебелото черво по иницитива на РЗИ – Разград, съвместно с отделението по гастро - ентерология към МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград“ АД ще проведе кампания по безплатни прегледи.

Профилактичните прегледи ще се извършат на 23 март 2016 г. , от 08.00 до 13.30 часа от д-р Цацoв – началник на отделение по гастроентерология, специалист – гастроентеролог, в приемно – консултативния кабинет на отделението, с изцяло обновената и модерна апаратура за диагностика закупена тази година от лечебното заведение.

За прегледите е необходимо предварително записване в работен ден от 8.00 до 13.30 часа на телефон: 084/62 43 21/, вът. 256

Повече може да прочетете от тук

09.03.2016

Световна седмица за борба с глаукомата под надслов:
„Да се преборим с неоткритата глаукома“

Картинка на кампанията

Във връзка със Световната седмица за борба с глаукомата, на 17 март 2016 година (четвъртък), от 09 до 13 часа по иницитива на РЗИ – Разград, съвместно с отделението по очни болести към МБАЛ “Свети Иван Рилски – Разград“ АД ще се проведе кампания по безплатни прегледи за глаукома и катаракта (вътрешно перде).

Профилактичните прегледи ще се извършат от д-р Стефанова – специалист по очни болести в приемно – консултативния кабинет на отделението, с изцяло обновената и модерна апаратура за диагностика закупена тази година от лечебното заведение.

За прегледите е необходимо предварително записване в работен ден от 8.00 до 12.00 часа на телефон: 084/ 62 43 21 , вът. 279

Повече за заболяването може да прочетете от тук

08.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №9/2016

Изтегли целия текст от тук

07.03.2016

Отчет на извършените дейности за периода 29.02.- 02.03.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

02.03.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 29.02.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-гр. Перник за установена липса на 1 брой специална рецептурна бланка (зелена) и 30 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специална рецептурна бланка (зелена),
Серия А № 130130020
и специалните рецептурни бланки (жълти)
Серия А от № 11046441 до № 11046470 включително са невалидни

02.03.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №7/2016

Изтегли целия текст от тук

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №8/2016

Изтегли целия текст от тук

29.02.2016

Отчет на извършените дейности за периода 22.02.- 26.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

25.02.2016

На вниманието на магистър-фармацевтите и общопрактикуващите лекари

На 23.02.2016 г. е получен писмен сигнал от РЗИ-гр. Пазарджик за установена липса на 150 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),
Серия А от № 130199801 до №130199830
Серия А от № 130199861 до №130199890
Серия А от № 110593161 до №110593190
Серия А от № 110593191 до №110593220 и
Серия А от № 110593221 до №110593250 включително са невалидни

22.02.2016

Отчет на извършените дейности за периода 15.02.- 19.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

22.02.2016

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ РУСЕ И РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОРГАНИЗИРАТ

Картинка на кампанията

на 25.02.2016 г. (четвъртък)
от 10.00 часа
лекция на тема

РАЖДАНЕ, КЪРМЕНЕ И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНОТО

Лектор: Димитрина Върбанова

Място: Конферентна зала

РЗИ-Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Лекцията е безплатна

Вижте поканата тук

16.02.2016

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Напомняме, че РЗИ-Разград извършва безплатни изследвания за ХИВ, сифилис и хламидийна инфекция.

15.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №6/2016

Изтегли целия текст от тук

15.02.2016 г.

На вниманието на общопрактикуващите лекари и педиатрите

Проучване във връзка с деинституционализацията на децата от домовете

Писмо на изпълнителния директор на Надежда и домове за децата клон България изтегли

Анкетата се попълва он-лайн на интернет адрес: https://cardiffunipsych.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3W9RLdg53GqAiQ5

15.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 08.02.- 12.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

12.02.2016

Втори етап на Национална АНТИСПИН кампания
14 февруари - Деня на влюбените

Посланието на кампанията тази година е
„ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество!“
.

Във фокуса на промотивните дейности са поставени младежите от 14 -19 години.

Приоритет в превенцията на заболяването е широка информационна кампания, насочена към подрастващите - повишаване знанията им за начините на инфектиране, пътищата за разпространение на ХИВ-инфекцията и мерките за предпазване от заразяване и безрисково поведение.

РЗИ – Разград предоставя възможност на желаещите да се изследват безплатно и анонимно за ХИВ, сифилис, хепатити Б и С, всеки делничен ден от 8.30 ч. до 15.30 ч. в сградата на РЗИ – Разград, ул.„Кирил и Методий“ №8, отдел „Медицински изследвания“ (ст. 301, ет. ІІІ ).

През 2015 г. в Разградска област са изследвани 1003 лица (309 мъже и 694 жени), като 424 от тях в РЗИ - Разград (190 мъже и 234 жени). Всички с негативен статус за ХИВ.

Намалял е броят на лицата пожелали изследване за ХИВ в сравнение с 2014 г., когато в лабораториите на Разградска област са изследвани 1256 ( 399 мъже и 857 жени), 1 лице с положителен резултат.

За първия месец на 2016 г. броя на лицата тествани за ХИВ са 53 – 13 мъже и 40 жени, с 24 по-малко в сравнение със същият период на 2015 г. (77 лица – 14 мъже и 63 жени. Всички с негативен статус за ХИВ).

Информация за инициативите изтегли от тук

09.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №5/2016

Изтегли целия текст от тук

08.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 01.02.- 05.02.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

05.02.2016 г.

Информация за Зика (Zika) вирусна инфекция

Информация и съвети за пътуващи в засегнатите райони. Информация и съвети за здравни работници.

Изтеглете от тук

05.02.2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ-РАЗГРАД ЗА 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2018 Г.

Изтеглете от тук

03.02.2016

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №4/2016

Изтегли целия текст от тук

02.02.2016

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - РАЗГРАД ПРЕЗ 2015 Г. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Изтеглете от тук

01.02.2016

АНАЛИЗ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

01.02.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 25.01.- 29.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

01.02.2016 г.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2015 Г. В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Изтеглете от тук

26.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №3/2016

Изтегли целия текст от тук

25.01.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 18.01.- 22.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

21.01.2016 г.

На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ

НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА" ДВ бр.4/2016 г.
В сила от 15.01.2016 г.

Изтегли наредбата от тук

18.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №2/2016

Изтегли целия текст от тук

18.01.2016 г.

Анализ на заболяемостта от сексуално-предавани инфекции за Разградска област през 2015 г.

Изтегли

18.01.2016 г.

Отчет на извършените дейности за периода 11.01.- 15.01.2016 г.

Изтегли целия текст от тук

14.01.2016 г.

На вниманието на всички лекари

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-4/08.01.2016 г. за утвърждаване на Методическо указание за приложимия алгоритъм на поведение при суспекция за аортна десекация.

Заповед изтегли

Алгоритъм за поведение изтегли

На вниманието на ЛКК

Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. изтегли

Медицински протокол на лекарската консултативна комисия (по чл.24, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ към 2011г.) изтегли

13.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №1/2016

Изтегли целия текст от тук

07.01.2016 г.

На вниманието на потребителите

Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №51/2015

Изтегли целия текст от тук

05.01.2016 г.

На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари

Уведомяваме Ви за постъпил сигнал от РЗИ гр. Велико Търново, за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
серия А от № 140274171 до № 140274200 включително са невалидни.

НОВИНИ

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2012-2016 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел:084 611 151

Психично здраве

Горещ телефон
за оказване на
психосоциална помощ


084 611 165